Articles

La normalització a les empreses

Josep Gifreu

a incorporació del català al món empresarial i professional ha estat objecte d’atenció i de seguiment pels responsables de la normalizació lingüística de Catalunya sobretot des l’aprovació (1998) de la Llei de Política Lingüística. Algunes de les organitzacions empresarials catalanes i les federacions sindicals majoritàries s’han mostrat receptives a la introducció del català com a llengua interna oral i a la seva progressió amb més o menys èxit també en altres usos com l’atenció telefònica, les comunicacions escrites, la retolació, etc.

Ara, un recent informe anomenat Elan.cat, promogut sota els auspicis de les polítiques de foment del multilingüisme de la Unió Europea, aporta dades sobre l’ús del català que poden contribuir a l’optimisme. I no sols pel que fa a les empreses de Catalunya. El pretext de l’informe, ara publicat i realitzat durant el 2009 per Linguamón/Casa de les Llengües i la Universitat Oberta de Catalunya, era l’estudi del multiligüisme a les empreses. Però, en realitat l’objectiu ha estat doble, el multilingüisme i l’ús del català, a través d’un estudi quantitatiu sobre una mostra de 1.071 empreses d’entre 10 i 249 treballadors amb seu a Catalunya, complementat amb un estudi qualitatiu de 18 casos i amb entrevistes amb cinc grans empreses i deu experts.

Com gestionen les empreses “el deure de disponibilitat lingüística” que estableix l’Estatut de Catalunya en el seu article 34? Alguns resultats són dignes de menció. Sembla lògic que el català i el castellà siguin les llengües més usades en les relacions comercials a Catalunya i a la resta del territori de llengua catalana, però ho són per aquest ordre i amb notable avantatge per al català (97,9 % i 81,3%, respectivament). I curiosament, segons constaten les enquestes, és el mateix ordre de les llengües usades habitualment com a llengua interna de treball (94,15 per al català i 87,7 % per al castellà). I entre les empreses (un 43 % de la mostra) que tenen en compte la llengua com a requisit, el català també passa davant (75,1%) del castellà (71,3). Per contra, el nombre de les pàgines web en castellà és clarament superior (85,3%) a la del català (63,5%).

En fi, segons l’estudi pràcticament totes les empreses afirmen que tenen personal capacitat per usar amb desimboltura el català i el castellà, de manera que no sembla haver-hi dificultats per a la disponibilitat lingüística.Però només la meitat de les empreses que actuen a Catalunya (i un terç de les que actuen al País Valencià i a les Balears) tenen en compte els coneixements de català del personal.

(El Temps, 25-5-2010)